Bureau Schenkeveld

Bureau Schenkeveld is een klein adviesbureau op het gebied van natuur en landschap. De belangrijkste werkzaamheden zijn inventarisaties van flora en fauna, het maken van natuurontwikkelings- en natuurbeheerplannen, het schrijven van natuureffectstudies en de toetsing van ruimtelijke ingrepen aan de natuurwetgeving. Opdrachtgevers zijn gemeentes, woningbouwverenigingen, natuurorganisaties, stedenbouwkundige bureaus, landschapsarchitecten, particuliere ondernemingen.

Bram Schenkeveld is eigenaar en vaste medewerker van het bureau. Waar nodig huurt hij externe kundige ondersteuning in. Het bureau werkt op projectbasis samen met andere ecologische adviesbureaus zoals Bureau Waardenburg, Adviesbureau Mertens BV en Bureau Viridis

Bram Schenkeveld

Na mijn promotie tot doctor aan de RU Utrecht in 1984 heb ik de wetenschap vaarwel gezegd en ben de wereld ingestapt van het groenbeheer en landschapsontwerp; eerst als uitvoerder met mijn voeten daadwerkelijk in de klei (en het zand); later na mijn opleiding aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam vooral als ontwerper. Door mijn contacten met andere landschapsontwerpers en de behoefte bij hun aan ecologische uitgangspunten keerde ik weer terug naar het werkveld van natuuronderzoek, maar dan in dienst van inrichting en beheer van natuurgebieden en andere groenobjecten zoals nieuwe landgoederen en golfbanen.
Om daar in alle vrijheid gevolg aan te geven ben ik in 1998  een eigen bureau begonnen. Dit bureau heeft als speerpunten natuuronderzoek, landschapsontwerp en natuurbeheer. Inmiddels heb ik daar meer dan 20 jaar ervaring mee niet alleen als onderzoeker en ontwerper in honderden verschillende projecten maar ook als beheerder van een eigen griend, hoogstamboomgaard en moestuin.

Visie

Bureau Schenkeveld spant zich vooral in voor de natuur buiten de natuurgebieden. Deze cultuurgebonden natuur heeft het door de intensivering van de landbouw, de verdere verstedelijking en de Hollandse afkeer van rommel steeds moeilijker. Er wordt steeds meer van groen vervangen door zwart asfalt. Weidevogels worden zeldzaam, bonte bermen verdwijnen en de huismus en huiszwaluw staan op de rode lijst; de biodiversiteit staat onder druk.

Nieuwe extensieve vormen van landgebruik bieden kansen. Nieuwe landgoederen en golfbanen kunnen een alternatief leefgebied bieden aan dassen, struweelvogels, bedreigde amfibie- en reptielsoorten en insecten.

Overloopgebieden zijn goed voor boerenlandvogels en natuurinclusief bouwen geeft stadsvogels en vleermuizen weer onderdak.

Bureau Schenkeveld levert een bijdrage aan het maximaliseren van de biodiversiteit van allerlei vormen van extensief landgebruik.

Werkveld

inventarisatie

natuurtoets

inrichting

beheer/onderhoud

Samenwerkingspartners

Contact

  Ik ga akkoord met de
  privacy verklaring.

  Start typing and press Enter to search

  • vaatplanten
  • mossen
  • broedvogels
  • vleermuizen
  • das
  • kleine zoogdieren
  • amfibieën
  • reptielen

  Bureau Schenkeveld Bureau Schenkeveld Bureau Schenkeveld

  • quick scan
  • voortoets wet natuurbescherming
  • verslechterings- en verstoringstoets natura 2000
  • passende beoordeling natura 2000
  • milieueffectrapportage wet milieubeheer
  • ontheffing/vergunning wet natuurbescherming
  • omgevingsvergunning wabo

  • ontwerp
  • bestek
  • aanleg
  • ecologisch werkprotocol

  Bureau Schenkeveld Bureau Schenkeveld Bureau Schenkeveld

  • natuurbeheerplan
  • certificering particulier natuurbeheer
  • natuurcollectief Utrecht
  • gedragscode flora en fauna

  Bureau Schenkeveld Bureau Schenkeveld Bureau Schenkeveld