Gedragscode Wet natuurbescherming Gemeente Hilversum

In 2018 is de eerder door bureau Schenkeveld opgestelde gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen aangepast aan de nieuwe wetgeving (Wet natuurbescherming i.p.v. Flora- en faunawet) en de nieuwe gebiedsindeling (4 i.p.v. 3 deelgebieden).

Ook zijn de natuurgegevens geactualiseerd.

De gedragscode is een leidraad bij het groenbeheer en dient ervoor te zorgen dat er geen verbodsbepalingen worden overtreden, de in de wet opgenomen zorgplicht handen en voeten krijgt en kwetsbare planten en dieren worden ontzien.

Start typing and press Enter to search

Bureau Schenkeveld project standvast kauw schoorsteen